Voorwaarden

Algemene voorwaarden www.schoonmaakstervoorbedrijven.nl

Partijen:

 1. Opdrachtnemer: Hulp-in-Huis BV.

 2. En “Opdrachtgever” , de persoon die op de website www.schoonmaakstervoorbedrijven.nl een aanvraag indient.

Overwegende dat:

 • Opdrachtgever schoonmaakstervoorbedrijven opdracht heeft gegeven op zoek te gaan naar medewerkers.

 • Deze zoekopdracht op basis van no cure no pay is.

 • Er een betalingsverplichting tot stand komt op het moment dat de opdrachtgever zich inschrijft op de website www.schoonmaasktervoorbedrijven.nl. Opdrachtgever kiest voor

  1. Eenmalig bemiddelingsbedrag

  2. Inschrijftarief + inlenen/inhuren

Zolang opdrachtgever niet aangeeft dat er voor optie 2 wordt gekozen, wordt uitgegaan van optie 1.

Eenmalig bemiddelingsbedrag

Artikel 1. 

Opdrachtgever neemt de kandidaat zelf in dienst en betaalt Schoonmaakstervoorbedrijven een eenmalig bedrag voor de bemiddeling. Er kunnen geen overige aanspraken op Schoonmaakstervoorbedrijven gedaan worden. De kandidaat dient minimaal € 10,- bruto per uur te gaan verdienen.

Inlenen

Artikel 1. Dienstverband en facturering

 1. De door opdrachtgever in te lenen uitzendkracht treedt in dienst bij het door Schoonmaakstervoorbedrijven gekozen payrollbedrijf, welke de uitbetaling en de facturatie verzorgt van de door de opdrachtgever ingeleende uitzendkracht conform de met de uitzendkracht gesloten arbeidsovereenkomst en haar algemene voorwaarden voor zover van toepassing.

 2. Het Payrollbedrijf behoudt zich het recht voor om de dienstverlening eenzijdig te stoppen wanneer opdrachtgever facturen niet betaald.

 3. Bezwaren tegen enige factuur moeten binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk en onder opgave van redenen ontvangen zijn door het payrollbedrijf. Na afloop van deze termijn wordt de factuur onbetwist geacht.

Artikel 2.  Tarief inlening uitzendkrachten

 1. Schoonmaakstervoorbedrijven zal voor inlening van door haar geselecteerde en/of gerekruteerde medewerkers middels facturatie door het Payrollbedrijf een tarief in rekening brengen a € 19,85 per uur (voor een 100 % uur), daarnaast zal opdrachtgever eenmalig een fee betalen aan Hulp-in-Huis. Een hoger tarief kan gehanteerd worden als er in de op de opdrachtgever van toepassing zijnde cao sprake is van ADV of ATV dagen. Hierover wordt opdrachtgever door het Payrollbedrijf expliciet geïnformeerd.

 2. Opdrachtgever is niet verplicht tot het afnemen van een minimaal aantal uren in de eerste 78 gewerkte weken. Indien een schoonmaakster een werkverleden heeft bij de opdrachtgever dan kan een minimale afnameverplichting aan de orde zijn. Hierover wordt de opdrachtgever door het Payrollbedrijf expliciet geïnformeerd. Opdrachtgever is ten alle tijde vrij het aantal in te lenen uitzendkrachten te verhogen of te verlagen.

 3. Indien er sprake is van overwerk en/of onregelmatige werktijden zal het door schoonmaakstervoorbedrijven gehanteerde uurtarief met de betreffende toeslagfactor worden verhoogd. 

Artikel 3. Verbod aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding

De opdrachtgever zal, conform de algemene voorwaarden van schoonmaakstervoorbedrijven, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van schoonmaakstervoorbedrijven, gedurende de eerste 1040 uur van inlening via schoonmaakstervoorbedrijven niet met een aan hem ter inlening aangeboden uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsverhouding aangaan of deze ter verloning bij een andere instantie aan te bieden.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van schoonmaakstervoorbedrijven beperkt zich tot de overeengekomen dienstverlening, terwijl het bedrag van de eventuele schade, waarvoor schoonmaakstervoorbedrijven aansprakelijk kan worden gesteld uitdrukkelijk is beperkt tot maximaal de in rekening gebrachte prijs voor de dienst.

 2. Schoonmaakstervoorbedrijven draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen welke werden veroorzaakt door via haar ingeleende medewerkers aan derden of aan de opdrachtgever zelf. Opdrachtgevers zijn, op grond van artikel 6:170BW, aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hen die onder hun toezicht werken, zo ook voor schade veroorzaakt door via schoonmaakstervoorbedrijven geplaatste medewerkers.

 3. De opdrachtgever zal schoonmaakstervoorbedrijven te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens schoonmaakstervoorbedrijven eventueel ingesteld, wegens de niet nakoming van de in artikel 7:658BW genoemde verplichtingen.


Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In ons privacybeleid leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Vind snel een schoonmaakster voor uw bedrijf!